# جملات_عارفانه
  اینــجا کــه مـن هستــمهــر چنــد ســالکــه ســاعــت را جــلو بکشــم..بــاز هــم قــرن هــا از تــو فــاصــله دارم... !تــو کِــی از ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 20 بازدید
  نقــّـــــــــاشِ خــــوبی نــــبودم…اماایـــــــــــــن روزها…به لطـــــــــــفِ تــــــــــو…انـــتظــــــار را دیـــــــــــدنی میکـــــِـــــــشـَـم….!!!
/ 4 نظر / 16 بازدید