اینــجا کــه مـن هستــم
هــر چنــد ســال
کــه ســاعــت را جــلو بکشــم..
بــاز هــم قــرن هــا از تــو فــاصــله دارم... !
تــو کِــی از مــن گــذشتــی ... !؟

 

/ 2 نظر / 21 بازدید
حسرت

شاید بهتر باشه ساعت رو به عقب کشید...

ما چون ماهیان فتاده به دریا بر آبها رها با ضربه های موج ز هم دور می شویم با بازوان باز امواج آب را تسخیر می کنیم مغرور می شویم اما ......(حمید مصدق).......[گل][گل].....(پاییزفصل زیبا )[گل]