شکافی است میان ما
با این همه در انتها به هم خواهیم رسید!
هیاهو می شکند
_ سکوت _
در ابتدایی جهان پنهان در این جهان
لبریز از حیرت
یکی می شویم
شرمگین دشمنی ها

" کیکاووس یاکیده "