حال همه ی ما خوب است
اما تو باور نکن!


" سید علی صالحی "