تا لذت خرج آخرین سکه باخته ام ،
چه خوب است چیزی برای باختن ،داشتن!!!!

" کیکاووس یاکیده "