در نگاهت همه ی مهربانی هاست
قاصدی که زندگی را خبر می دهد
و در سکوتت همه ی صداها
فریادی که بودن را تجربه می کند.

" احمد شاملو "