اگر کسی را دوست داری، به او بگو،
زیرا قلبها معمولاً با کلماتی که ناگفته می‌مانند، می‌شکنند.

" جرج آلن "