برهنگی بیماری عصر ماست
به گمان من تن_ تو باید مال کسی باشد
که روحش را برای تو عریان کرده است.

" چارلی چاپلین "