آسمان می بارد
به حرمت کداممان نمی دانم
همین را می دانم که باران صدای پای اجابت است
و خدا با تمام جبروتش ناز می خرد
پس نیاز کن !