زندگی قرص نانی است
روی آب حوض خانه‌ی خاطرات
سهم ماهی های سرخ
که همیشه عاشقند
باور کن


" کیکاووس یاکیده "