سکوت دردناک است، اما در سکوت است که همه چیز شکل می گیرد. در زندگی ما
 
لحظه هایی است که تنها کار ما باید انتظار باشد.


" نامه های عاشقانه یک پیامبر " جبران خلیل جبران