روزهاست با تمام دلهره ام
بی برو برگرد ،حتی بعد از رفتن تو
تمام عاشقی ام را نذر کرده ام
وصبح نشده برایت" و ان یکاد "میخوانم...
تا ترا چشم نزنند
از من به تو عاشق تر و دیوانه تر نیست.