من بیش ازهر چیز ، اعتقاد دارم که آنچه سرنوشت ما را تعیین می کند،
شرایط زندگیمان نیست،
بلکه تصمیمهای ماست.


" آنتونی رابینز "