حوصله ات که سر می رود
با دلم بازی نکن
من در بی حوصله گی هایم با تو زندگی کرده ام ....