از کسی نمی‌پرسند
چه هنگام می‌تواند «خدانگهدار» بگوید؟
از عادات انسانی‌اش نمی‌پرسند،
از خویشتنش نمی‌پرسند،
زمانی به ناگاه
باید با آن رو در روی در آید،
تاب آرد، بپذیرد،
وداع را ،درد مرگ را،
فرو ریختن را،
تا دیگر بار، بتواند که برخیزد.

" مارگوت بیگل "