بیشتر مردم زندگی را پیکار می انگارند. اما زندگی پیکار نیست، بازی است.هر چند

بدون آگاهی از قانون معنویت نمی توان در این بازی برنده شد و پیروز بود.

"چهار اثر از اسکاول شین" ترجمه گیتی خوشدل