مرا نگاه کن
چه زیبا، چه با شکوه در آبم!؟
هر چند بی شکوه
پر شکوه


در انتهای راه
منتظر می مانم
منتظر.ناراحت


" کیکاووس یاکیده "