گاهی هست
گاهی نیست
وقتی هست، پیدا نیست
وقتی نیست، حتما هست.
نیست گاهی همان هست و
هست گاهی همان نیست است.
مهم نیست
کارش آمدن است به میل خود،
خواست اش رفتن است به کار خویش.
می دانم
اما می گویم نمی دانم.

" سید علی صالحی "