هنوز آراسته می شود باد
به عشقی بی پایان
میان نگاه من و خیال تو.


" کیکاووس یاکیده "