سال هاست
که سهمی از قفسی دارد
و بی تویی
مرگ با من.

" کیکاووس یاکیده "