از آخرین باری که عاشق شده ام
دیگر نمرده ام.لبخند


" کیکاووس یاکیده "