من همیشه به تو فکر می کنم
به خیال پاک و عارفانه ام
به بهانه ام برای رستگار شدن ،در کشاکش مطلق روزمرگی و بیهودگی
من هر لحظه به تو فکر می کنم.