راضی ام ........
چون در تعلق خاطر به تو بی نیاز و کاملم،
من به این نداشته های همیشه، به این دوزخ دل نشین عادت کرده ام.