آن زمان که خوش ترین مزه ها را داری مگذار تو را تمام بخورند. آنان که می خواهند دیر زمانی در دل ها جای داشته باشند این را می دانند. 

" چنین گفت زرتشت " ترجمه ی داریوش آشوری