آن را که خبر شد، خبری باز نیامد

" سعدی "


آنکه دانست ، زبان بست
و آنکه می گفت ، ندانست...


" احمد شاملو "