من فقط برای با توبودن روزیست،

که نمرده ام هنوز.


" سید علی صالحی "