دنبال هیچ دلیل خاصی نباش

اتفاق عجیب اینجاست،

هر کجا می روم ، تو یک طورهایی همان حدودها دیده می شوی.

بعضی ها به زور حرف ام را باور می کنند،

می پرسند مگر می شود

یک عمر زیر باران زیست و خسته نشد!


" سید علی صالحی "