هی دور می شوی

پرهیز می کنی

کنار می کشی، چرا؟

گاهی کمی آلودگی........بد نیست

گاهی کمی آلودگی از اندوه آدمی می کاهد!


" سید علی صالحی "