چرا باید قسم بخورم ،نگفته پیداست:

من در تشخیص اندوه دیگران به مقامات عجیبی رسیده ام.


 " سید علی صالحی "