به راه اندیشیدن  یآس  را رج می زند.


" احمد شاملو "