در دلم بود که بی دوست نمانم هرگز

چه توان کرد که سعی من و دل باطل بودلبخند

" حافظ "