اگر به آنچه خواستی نرسیدی از آنچه هستی نگران نباش.


" علی امیرالمومنین "