هر که جویای نام است باید به هنگام از افتخار کناره گیرد و هنر دشوار بهنگام رفتن را بکار بندد.

" چنین گفت زرتشت " ترجمه ی داریوش آشوری