دچار یعنی عاشق، و فکر کن که چه تنهاست

اگر که ماهی کوچک اسیر آبی دریای بیکران باشد.


" سهراب سپهری "