سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم،

بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم.


" مارکوس گداویر "