حرف هایی برای گفتن هست ،اگر گوشی برای شنیدن باشد

و حرف هایی برای نگفتن هست، که هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی آورد.

" دکتر علی شریعتی "