می روم ، مرا ببخش

ولی آخر چگونه می شود، عشق را نوشت


" حسین پناهی "