چهار چیز است که نمی توان آن ها را بازگرداند:

سنگ  .........       پس از رها شدن

 حرف  ..........              پس از گفتن

موقعیت   .......... پس از پایان یافتن

و زمان    ..........     پس از گذشتن!