سعی کن تنها باشی زیرا تنها بدنیا آمدی و تنها از دنیا خواهی رفت،

بگذار عظمت عشق را درک نکنی،

زیرا آنقدر عظیم است که تو را نابود خواهد کرد.لبخند