در بی پاسخ ویرانه ی هر خاطره را،

کز تو در آن یادگاری به نشان داشته ام ، کوفته ام.

" احمد شاملو "