آن سوی همه ی دلتنگی ها همیشه خدایی است که داشتنش جبران همه ی نداشته هاست.