چه خوب یادم هست

عبارتی که به ییلاق ذهن وارد شد،

وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت

" سهراب سپهری "