من در این تاریکی

فکر یک بره ی روشن هستم،

 که بیاید علف خستگی ام را بچرد

 

" سهراب سپهری "