هرگز عاشق مشو، مگر بتوانی

همه ی خطا های انسان را

بر خود هموار کنی.


" توماس کمپیون "