در فراسوی مرزهای عشق تو را دوست می دارم

در فراسوی پرده و رنگ

در فراسوی پیکرهایمان.............


 " احمد شاملو "