ترجیح می دهم طوری زندگی کنم که گویی خدا هست

و وقتی مردم بفهمم که نیست،

تا اینکه طوری زندگی کنم که انگار خدا نیست

و وقتی مردم بفهمم که هست.


" آلبرد کامو "