خدایا:

امروز که پنجره ای برای تماشا

و حنجره ای برای صدا زدن فرشتگان ندارم،


امید به توست،


پس بی آنکه نامم را بپرسی

و دفترهای دیروزم را ورق بزنی،


دوستم داشته باش.