وقتی بی حوصلگی ها از تو جلو می زند
وقتی برای باختن از خودت هم سبقت می گیری
وقتی بهانه پشت بهانه تو را به زانو در می آورد
چه به دعا و چه به رفتن به روزی که از اول هم می دانی انتهایش به دست تعمیر است
  زمستان و پاییز و تابستان برایت فرقی ندارد
تو هر کجا که باشی هوای دلت گرفته است.