خداوند تو را حفظ کند و با تو باشد

 هر چه خسته تر باشی او نزدیکتر است.


 " جبران خلیل جبران  "