از هرزمان دیگری خسته ترم
دیگر حتی نمی دانم راهی که میرفتم کدام بود
من گم شده ام....
در باور انتظاری بی فرجام!